Loading color scheme

Polityka prywatności i RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka pod firmą AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000655768, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, posługująca się nadanym numerem NIP: 5223043173, której kapitał zakładowy wynosi 150 000 złotych (dalej zwana „Spółką”) 2. Spółka wyznaczyła adres mailowy do kontaktu ze spółką i jest to info@amg-cargo.com a osobami odpowiedzialnymi są osoby zarządzające spółką. 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizacji powierzonych zleceń oraz przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. 5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne w celu realizacji powierzonego zlecenia lub przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych. 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt ze spółką pod podanym adresem email lub telefonicznie. 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.